Forum Features
All Forum features
16 September, 2021 by
Forum Features
CoyosuERP
Forum Features (Tính Năng Diễn Đàn):
 • 1. Asking questions about questions
 • (1. Được đặt câu hỏi các vấn đề thắc mắc)
 • 2. Points are awarded if the answer to the question is valid
 • (2. Được cộng điểm nếu trả lời cầu hỏi hay có giá trị)
 • 3. You can interact with the forums if you have the right score
 • (3. Được tương tác các diễn đàn nếu có số điểm phù hợp)
 • 4. Have the right to buy points to be able to interact with the forums
 • (4. Có quyền mua điểm để được tương tác với các diễn đàn)
 • 5. Forum information is stored forever based on 4.0 technology (Big Data)
 • (5. Thông tin diễn đàn được lưu trữ mãi mãi dựa trên công nghệ 4.0 (Big Data))
 • 6. All forum information is moderated
 • (6. Được kiểm duyệt tất cả thông tin diễn đàn)
 • 7. Meet and connect with experts in the ISE majors
 • (7. Được gặp gỡ kết nối các chuyên gia trong ngành ISE)
 • 8. Have the support group answer questions related to the use of the forums
 • (8. Được nhóm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc sử dụng diễn đàn)